آنابل: بازگشت به خانه

سریع و خشمگین: هابز و شاو

مرد عنکبوتی: دور از خانه